top of page

Algemene voorwaarden

Versie:  01-11-2020, te Breezand.

Als lid van Bassie’s Halter Club, of als je lid wilt worden, of gebruik maakt van de diensten en producten van Bassie’s Halter Club, doen wij dat graag met heldere en overzichtelijke afspraken. Wanneer je je inschrijft verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Bassie’s Halter Club te accepteren en hiernaar te handelen, ze zijn altijd inzichtelijk op www.bassieshalterclub.nl of op te vragen bij de club.

 

1. Begrippen
Bassie’s Halter Club
: Daarmee bedoelen we Bassie’s Halter Club als bedrijf en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Bassie’s Halter Club. Medewerker: Onze Bassie’s Halter Club medewerker die zorgt voor het beheer van Bassie’s Halter Club.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. 
Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Bassie’s Halter Club. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2.
GetGrip: Dit is onze digitale selfservice portal die beschikbaar is op de club. Hierop kun je je inschrijven maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en extra’s toevoegen of wijzigen in je overeenkomst.
Lid/Leden: Als natuurlijk persoon kun je lid worden. Een Bassie’s Halter Club medewerker kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Bassie’s Halter Club lidmaatschap is. 
Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Bassie’s Halter Club en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij de overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

2. LID WORDEN EN TOEGANG

2.1 Bassie’s Halter Club verwelkomt je graag als lid. Dit kan op de volgende manieren: a) Via onze website door het gebruik te maken van het inschrijfformulier www.bassieshalterclub.nl of b) samen met de medewerker op de aanwezige computer op de club

2.2 Wanneer je je inschrijft bij Bassie’s Halter Club heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap, dit kan alleen schriftelijk via info@bassieshalterclub.nl. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Bassie’s Halter Club naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

2.3 Wanneer je lid wordt van Bassie’s Halter Club, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Bassie’s Halter Club besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in een Bassie’s Halter Club binnen te komen heb je jouw eigen Bassie’s Halter Club lidmaatschap nodig.

3. LIDMAATSCHAP, TERMIJN

3.1 We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van Bassie’s Halter Club. 

3.2 Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant, voor 1 maand vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. Daarnaast kun je bij iedere vorm voor een jaar kiezen of je deze in een keer vooruit betaalt of per maand.

3.3 Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Bassie’s Halter Club Grip portaal.

3.4 Elk lid mag een geheel vrijblijvend introducee meenemen dit mag 1 malig gratis, daarna zal gebruikgemaakt moeten worden van het strippenkaart of een dag kaart welke te verkrijgen is op de club zelf. Ten allertijden is aanmelding en toestemming nodig bij binnenkomst bij de medewerker. 

4. TARIEVEN EN BETALING

4.1 Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.

4.2 Als je lid wordt bij Bassie’s Halter Club kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je mogelijk nogmaals inschrijfgeld verschuldigd.

4.3 Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling op de club en de volgende betalingen maandelijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

4.4 Indien je kiest voor een maandelijkse betaling bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling op de club en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Onze incassoperiode bedraagt maandelijks. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.

4.5 Wanneer door welke reden ook een betaling niet geïncasseerd kan worden, wordt dit nogmaals geprobeerd bij je bank. 

4.6 Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

4.7   Een keer per kalenderjaar, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 10%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

5. OPENINGSTIJDEN

Bassie’s Halter Club geeft aan wat de openingstijden zijn. Door omstandighelden kan het voorkomen dat er afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld door Calamiteiten of feestdagen. In dit geval zal de club dan gesloten worden. Dit kan ook voor komen door bijvoorbeeld werkzaamheden of door andere maatregelen.

6. VERHUIZING OF BLESSURE

6.1 Het contributie bedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Bassie’s Halter Club. Bij verhuizing meer dan 20 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en U dient een bewijs van inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente.

6.2 We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

6.3 Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

7. BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

7.1 Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7.2 Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7.3 Opzegging kan alleen schriftelijk via de mail naar: info@bassieshalterclub.nl.

7.4 Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Bassie’s Halter Club je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Bassie’s Halter Club.

7.5  Samen sporten wordt bij Bassie’s Halter Club gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de club wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarwij toestemming aan geven. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen. Aanvragen voor personal training kan alleen schriftelijk via de mail: info@bassieshalterclub.nl

7.6 Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Bassie’s Halter Club hiervoor als boete de waarde van een dagkaart in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Bassie’s Halter Club de overeenkomst beëindigen. 1 keer gratis meetrainen mag altijd, maar alleen met toestemming en registratie!

8. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

8.2 Bassie’s Halter Club en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

8.3 We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Club. Bassie’s Halter Club stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Bassies Halter Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

9. KLACHTEN

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de medewerker in onze club en in tweede instantie mag er altijd gemaild worden naar info@bassieshalterclub.nl.

10.  PERSOONSGEGEVENS

10.1  Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Bassie’s Halter Club verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 In de privacyverklaring van Bassie’s Halter Club wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Bassie’s Halter Club kun je terugvinden op onze website.

10.3 Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van videoen audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

11.  CONTACTGEGEVENS 

Adres: Molenvaart 363, 1764AR, Breezand, Nederland info@bassieshalterclub.nl.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bassie’s Halter Club aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Bassie’s Halter Club zullen worden beoordeeld door een bevoegde rechter.

bottom of page